ad

فقه معلولین

متأسفانه درصد قابل توجهی از افراد جامعه را معلولین تشکیل می دهند که در اثر عوامل مختلف محیطی و ژنتیکی و … روز به روز بر تعداد معلولین و تنوع معلولیت ها افزوده می شود.

بدون شک یکی از دغدغه های مهم در این خصوص پیشگیری از معلولیت است که از نیازمند بحثهای ژرف فقهی و حقوقی می باشد.