ad

فقه گردشگری

فقه گردشگری

یکی از مهترین ارکان زندگی اجتماعی، گردشکری و سفر می باشد که از جنبه های مختلف فرهنگی، اقتصادی ، سلامتی و بهداشت می تواند مورد بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی قرار گیرد.

امروزه توریسم از محورهای مهم حیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جوامع محسوب می شود.

بدین منظور گروه فقه گردشکری ، از جنبه های مختلف ، این بحث را مورد مداقه ی فقهی و حقوقی قرار می دهد.