ad

گروه فقه محیط زیست

گروه فقه محیط زیست

دنیای امروز به سؤالهای بسیار زیاد فقهی و حقوقی در زمینه ی محیط زیست روبروست و بسیاری از مباحث در دیگر قلمروهای فقه اجتماعی نیز به نوعی به محیط زیست مرتبط می شود.

از این روی گروهی مستقل جهت کنکاش در مباحث و مسائل مختلف مربوط به محیط زیست تشکیل شده است که می توان دامنه ی فعالیت آن را در ۵ بخش زیر خلاصه کرد.

محیط زیست جانوری

محیط زیست گیاهی

محیط زیست انسانی

آب

هوا و …